Dávková tvorba kazet s pomocí programu TURGEN

Z OldComp Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Návod popisuje dávkovou tvorbu kazet pro 8bitové počítače Atari s pomocí programu TURGEN. Program jsou převáděny do systému Turbo 2000 nebo do systému od něj odvozených.

Tento návod pro pokročilejší uživatele vyžaduje znalosti z následujících návodů:

Dávkové zpracování

Dávkové zpracování v programu TURGEN dokáže automaticky vytvořit playlist ze složky s binárními soubory. Dávkově lze zpracovávat pouze binární soubory. Pokud je potřeba zpracovávat programy v Atari BASICu, je nutné je nejprve obalit do binárních souborů. Všechny binární soubory musí mít povinně příponu .xex.

Dávkové zpracování je řízeno jednoduchým dávkovým souborem.

Příprava

Nejprve si připravte složku pro binární soubory a vybrané binární soubory do něj zkopírujte. Dále si připravte výstupní složku pro WAVE soubory a prázdný textový soubor například jako na následujícím obrázku.

10folder.png

Soubor s listingem

Začněte tvorbou souboru s listingem. Soubor s listingem určuje, v jakém pořadí budou binární soubory umístěné na vytvořené kazetě či kazetách. Soubor s listingem je jednoduchý textový soubor a na každém řádku obsahuje jedno jméno binárního souboru. Musí se jmenovat listing.txt a být umístěn ve složce s binárními soubory.

Soubor s listingem vytvořte tak, že ve složce s binárními soubory spustíte příkaz

DIR /B > listing.txt

Pak soubor listing.txt otevřete v poznámkovém bloku (nebo jiném editoru neformátovaného textu) a upravte pořadí souborů vhodným přehazováním řádků. Nezapomeňte smazat řádek pro soubor listing.txt. Výsledek může vypadat jako na následujícím obrázku.

15listing.png

Dávkový soubor

Pokračujte tvorbou dávkového souboru. Otevřete soubor turgen_batch.txt v poznámkovém bloku (nebo jiném editoru neformátovaného textu) a vložte následující řádky:

BEGIN
INDIR binaries
OUTDIR waves
CONVERTOR Turbo 2000 - Monolithic Binary
CONVERTOR Turbo 2000 – BlockLoading
CONVERTOR Turbo 2000 Kilobyte Blocks + NANOTBL
SORT LISTING
PULSES T2270
CONVERTOR-ORDER PILOT-TONES
END

Klíčové slovo BEGIN označuje začátek instrukcí pro dávkové zpracování. Klíčové slovo INDIR identifikuje složku s binárními soubory. Klíčové slovo OUTDIR identifikuje složku s výstupními soubory. Cesty jsou relativní ke složce s dávkovým souborem. V případě potřeby lze zadat i absolutní cesty.

Řádky s klíčovým slovem CONVERTOR identifikují dovolené konvertory, které se budou používat na převod binárních souborů. Tytéž konvertory používá i průvodce pro převod binárních souborů.

Klíčové slovo SORT řídí pořadí umístění souborů na kazetě. Hodnota LISTING značí pořadí určené souborem s listingem. Lze se obejít i bez listingu a řadit podle abecedy nebo neřadit vůbec. Listing ale dovoluje úplnou kontrolu nad umístěním souborů.

Klíčové slovo PULSES udává přenosovou rychlost.

Klíčové slovo CONVERTOR-ORDER udává pořadí, ve kterém se budou vybírat jednotlivé konvertory pro převod binárních souborů. Hodnota PILOT-TONES určuje, že přednost bude mít konverze, která vede k co nejmenšímu počtu potřebných zaváděcích tónů (tedy nejefektivnější konverze).

Klíčové slovo END ukončuje instrukce pro dávkové zpracování.

Kompletní popis syntaxe je v návodu k programu TURGEN.

Nastavení zásuvných modulů

Před vytvořením playlistu vhodně nastavte zásuvné moduly, které budete používat pro převod souborů. Zejména vhodně nastavte tvorbu jmen souborů. V nabídce Tools vyberte položku Preferences a poté sekci pro daný zásuvný modul. Proveďte nastavení podle potřeby.

20preferences.png

Vytvoření playlistu

V nabídce Playlist vyberte podnabídku Special functions a v ní položku Process batch file.

25processbatch.png

Objeví se následující dialog.

30batchdialog1.png

V horní části dialogu nalistujte a vyberte dávkový soubor. Zaškrtněte také políčko Replace playlist. Poté klepněte na tlačítko Process batch file.

Dávkové zpracování bude zahájeno. Po jeho dokončení jsou zobrazeny zprávy o průběhu a případných chybách při zpracování jako na obrázku. Typickou chybou je porušená struktura binárního souboru nebo nemožnost převést binární soubor ani jedním z vybraných konvertorů.

35batchdialog2.png

Zavřete dialog pro dávkové zpracování klepnutím na tlačítko Close. V hlavním okně programu se objeví nově vytvořené položky playlistu.

40playlist.png

Nastavení délky kazety

V nabídce Tools vyberte položku Preferences.

V sekci WAVE output zaškrtněte volbu Prefix file names with tape side number. Zaškrtnutí této volby způsobí, že výstupní WAVE soubory, které se vejdou na první stranu kazety budou mít jména začínající na s00_, soubory na další straně kazety s01_ atd.

Volba Tape side length nastavuje délku jedné strany kazety (nikoliv celé kazety) v minutách. Volba Tape side unused portion length nastavuje délku nevyužité strany kazety v sekundách. Doporučuje se nechat rezervu alespoň 30 sekund. Nastavení vhodné pro 90minutovou kazetu je na následujícím obrázku.

45tapeside.png

Tvorba a sloučení WAVE souborů

Tvorba WAVE souborů

Vyberte všechny položky playlistu (V nabídce Playlist vyberte položku Select all items). Poté klepněte na tlačítko WAVE. Ve výstupní složce budou vytvořeny WAVE soubory.

50waves.png

Sloučení WAVE souborů

WAVE soubory, které budou uloženy na jednotlivé strany kazet je vhodné sloučit do jednoho souboru. To lze pohodlně provést s pomocí nástroje shntool.

Pro sloučení WAVE souborů pro 1. stranu kazety spusťte ve složce s WAVE soubory následující příkaz:

shntool.exe join -z _side1 s00_*.wav 

Bude vytvořen soubor joined_side1.wav obsahující všechny programy na straně 1. Pro další strany postupujte stejně.

Data pro tvorbu tištěných doplňků

Playlist můžete exportovat do podoby vhodné pro tvorbu přebalů či dalších tištěných či elektronických doplňků.

V nabídce Playlist vyberte podnabídku Special functions a v ní položku Copy to clipboard as CSV. Playlist bude zkopírován do systémové schránky v podobě textu s oddělovači. Tento text lze pak zpracovat dalšími programy do vhodné podoby.

55spreadsheet.png